Visie en werkwijze

Visie

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) is ervan overtuigd dat mensen beter tot hun recht komen en presteren in een prettige werk- en leeromgeving. Door aan duurzame huisvesting te werken voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen maakt SMV dit mogelijk. Aandacht voor ontwerp, milieu en verduurzaming staan hierbij centraal.

SMV richt zich op kwalitatieve huisvesting van maatschappelijke voorzieningen met een lange levensduur, die kan meegroeien met veranderende eisen. Dit betekent onder meer dat er wordt uitgegaan van een zo duurzaam mogelijk gebouw. Huisvesting wordt ontwikkeld en gefinancierd voor een langere exploitatieduur. Hierdoor ontstaan lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en is er oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

 

Werkwijze

Gewerkt wordt vanuit de gedachte dat investeringen in kwaliteitshuisvesting altijd worden terugverdiend. De exploitatie wordt daarmee belangrijker dan de investering zelf. Door het bij elkaar brengen van bekostigingsstromen, investering en exploitatie, is het mogelijk om kwalitatieve huisvesting te realiseren tegen verantwoorde kosten.

SMV realiseert en financiert maatschappelijke huisvesting op maat van de instellingen. Voor de huurberekening wordt gekeken naar de jaarlijkse exploitatielasten per m² BVO, inclusief de levering van warmte, koude, lucht en licht, water en data. Vanwege het maatschappelijke karakter van de huisvestingsprojecten wordt geen winst nagestreefd bij de exploitatie van het te realiseren vastgoed. Kwalitatieve huisvesting staat centraal.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.